Så här klagar du på din behandling/operation

Du kan förstås klaga direkt till den klinik som du är missnöjd med. Om du tycker att det känns obehagligt, då finns andra alternativ.

Om det känns bättre kan du vända dig till en instans som är opartisk och fristående från sjukvården, den heter patientnämnden. Ledamöterna har tystnadsplikt. Patientnämnden ger råd, men har ingen medicinsk kompetens. Den hjälper den klagande att gå vidare till exempelvis någon av nedanstående organisationer. Adress och telefonnummer till patientnämnden finns på telefonkatalogens blå sidor.

Så anmäler du:
Vill du anmäla en felbehandling är statliga Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, rätt instans. HSAN har nio ledamöter, ordförande är jurist och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården. Anmälningen måste göras skriftligt inom två år. Adress och telefonnummer: Box 3539, 103 69 Stockholm, 08-786 99 00.

HSAN ger inte ekonomisk ersättning för felbehandlingar eller skador. Däremot utdömer HSAN disciplinära påföljder och kan dra in legitimationer. Om en patient blivit felbehandlad får den som felat antingen en erinran eller en varning. En erinran är mindre allvarlig än en varning. De här påföljderna registreras i ett offentligt register hos HSAN och går också vidare till Socialstyrelsen. Får en person flera påföljder kan hans/hennes legitimation dras in. HSAN fick in 3 250 anmälningar 2001, en ökning från föregående år med 180 anmälningar. 90 procent av ärendena kom från patienter och 10 procent från Socialstyrelsen. 277 av anmälningarna ledde till disciplinära åtgärder som drabbade 201 läkare och 26 sjuksköterskor. Varningar utfärdades i 120 fall och erinringar i 157 fall. 19 legitimationer återkallades, av dem sex för läkare, tolv för sjuksköterskor eller barnmorskor och en för en tandläkare.

Nämndens beslut kan överklagas till länsrätten i Stockholm. 2001 överklagades 864 av HSAN:s beslut.

Ekonomisk ersättning genom patientförsäkringen
Vill man ha ekonomisk ersättning för en skada man fått när man behandlats av landstingens sjukvård är det patientförsäkringen som gäller. Adress och telefonnummer: PSR Personskadereglering AB, Box 17830, 118 94 Stockholm, 08-4421000, www.lof-forsakring.com.

De bestämmelser man går efter finns i patientskadelagen.

Man kan få ersättning för skador som orsakats av:

  • Undersökning, vård och behandling.
  • Felaktig diagnos.
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter.
  • Infektion på grund av smittämne som överförts i samband med undersökning, vård, behandling.
  • Olycksfall som inträffar vid behandling eller sjuktransport.
  • Felaktig hantering av läkemedel.

Man får inte ersättning för:

  • Biverkningar av läkemedel.
  • Skador som inträffar på grund av att man måste ta stora risker för att rädda mycket akut sjuka eller för att behandla ett mycket kritiskt tillstånd.

PSR Personskadereglering utreder 9000 anmälningar varje år. Av dem får 45 procent ersättning. Det går att överklaga besluten till Patientskadenämnden. Det kan man göra per telefon genom att meddela att man inte accepterar PR:s beslut.