Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Tystnadsplikten gäller både inom offentlig och privat vård. Den gäller all personal, fast anställda och vikarier, från läkare, sjuksköterskor till praktikanter. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården.

Sjukvårdspersonal får inte ens berätta för någon att du till exempel är inlagd på ett visst sjukhus. Därför är det bra om du berättar för vårdpersonalen vem de får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig som ringer och vill veta hur du mår.

Inom sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter och oberoende om du ha rätt att vistas i Sverige eller inte. Det finns några starkt begränsade undantag från tystnadsplikten.

Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Gäller även din journal
Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. Det betyder att även det som står i din patientjournal är sekretessbelagt och får inte lämnas ut till obehöriga.

Barnets rätt till sekretess
Normalt har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Men det finns tillfällen då denna rätt inte gäller. Det är då det är till skada för barnet, oavsett ålder, om sekretesskyddade uppgifter lämna till förälder/vårdnadshavare. Det kan till exempel röra sig om känsliga uppgifter som kan missbrukas av vårdnadshavaren och på så sätt allvarligt skada barnet.

I vissa fall kan den unge har uppnått sådan ålder och mognad att han/hon självständigt förfogar över sekretessen. Då kan föräldern/vårdnadshavaren anses som utomstående och har då inte rätt till uppgifterna.

Sekretess mot myndigheter
Sekretessen gäller också i de flesta fall om en annan myndighet vill ha uppgifter om dig. Bara domstol, polis och ett fåtal andra myndigheter har rätt att under vissa omständigheter få ut uppgifter.

Undantag
I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • Du själv går med på det
  • om det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • om till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet.